von frisch

.


(I) Letter-beeV
 / o \
V
(II) 


WITH AN AIR
OF ABANDON

swarm
(III) Swarm


                          s
                          ww
                                     wa ww          b
                          aw waa
                          wwawaaw
                          ww wawww
                               aaw waaawww
   b       aaawQw aaaaa
         aaa aa aaraaraaa
         aaaar rarrar rrrrrr
b         aaaarr mma rmmm
          m mm mmmm m m
        m mmm mmm mm
  b           m mmmmmm mm
         mm mmmm mm
             mmmmm m mm       b
mm mmmm  b
b mm mmm
                        mmmm
                        mmm
                        mm m
(IV) Schwirrlauf, after Seeley


wirr
wirr
schwirrlauf
schwirrlauf
schwirrlaufschwirrlauf
schwirrlaufschwirrlauf
schwirrlaufschwirrlaufschwirrlauf
schwirrlaufschwirr&wirrlaufschwirrlauf
schwirrlaufschwirrlaufschwirrlauf
schwirrlaufschwirrlauf
schwirrlaufschwirrlauf
schwirrlauf
schwirrlauf
wirr
wirrNote: schwirrlauf, excited whirring dance and buzzing performed by worker bees to initiate swarming.
John Crompton, A Hive of Bees
Karl Von Frisch, tr. Dora Ilse, The Dancing Bees
Thomas Seeley, Honeybee Democracy
Tickner Edwardes, Bee-Keeping for All
           

.